Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Pre spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o., ako prevádzkovateľa serveru www.rosma-obaly.cz, je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne aj reklamácií zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz kladieme aj na ochranu ich osobných údajov. Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“).

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov poskytujú zákazníkom spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. a návštevníkom internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.rosma-obaly.cz informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. o fyzických osobách pri predaji tovaru v e-shope a na predajniach, pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.rosma-obaly.cz a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi spracováva, na aké účely a ako dlho tieto osobné údaje spracováva a komu a z akého dôvodu môže osobné údaje spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. odovzdať iným subjektom. Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. týmito Informáciami o ochrane osobných údajov taktiež informuje o tom, aké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov fyzickým osobám náležia.

Čo sú osobné údaje a aké osobné údaje spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva

Nariadenie definuje osobné údaje ako všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („subjekt údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby („údaje“).

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. v súvislosti s predajom tovaru spracováva o fyzických osobách:

1. Údaje nutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, a to:

 • - meno a priezvisko,
 • - e-mail,
 • - telefón,
 • - ulica a číslo popisné,
 • - mesto,
 • - PSČ,
 • - štát,
 • - IČ, DIČ, názov obchodnej firmy,
 • - číslo bankového účtu pri výbere platby prevodom.

Tieto údaje sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na realizáciu a zaúčtovanie Vašich platieb za nakúpený tovar, za účelom dodávok tovaru, pre daňové a účtovnícke účely, na komunikáciu s Vami, vymáhanie prípadných dlhov a na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti.

2. Údaje o zakúpenom tovare, a to:

 • - druh a špecifikácia tovaru,
 • - objem poskytnutého tovaru a jeho cena.

3. Údaje z komunikácie so zákazníkom, a to:

 • - písomná a elektronická komunikácia,
 • - chatové a videochatové komunikácie,
 • - zápisy osobnej komunikácie so zákazníkom.

Tieto údaje spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. získa pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním tovaru zákazníkovi.

4. Údaje spracované na základe súhlasu, a to:

 • údaje získané marketingovými prieskumami,
 • údaje o využívaní výhod, bonusov a typovom správaní pri zakúpení tovaru,
 • kontaktné údaje získané na základe marketingového oslovenia v prípade, že nejde o zákazníka spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o.,
 • záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou ROSMA TRADE s.r.o. získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehľadávači.

Tieto údaje nie sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. a sú spracovávané pre obchodné účely a vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.rosma-obaly.cz.

Spracovanie týchto údajov nám umožní zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo Vás zaujíma a prípadne Vás informovať o ponukách, zľavách a iných zaujímavostiach, ktoré sú pre Vás výhodné. Tieto údaje spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva len v prípade výslovne udeleného súhlasu počas doby platnosti tohto súhlasu.

Povinné spracovanie osobných údajov

Pre účely plnenia zmluvy, zo zákonných dôvodov a pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o.  spracovávame Vaše údaje bez nutnosti súhlasu s týmto spracovaním. Poskytnutie takých údajov je povinné a nie je možné ho odmietnuť. Bez poskytnutia údajov nutných na tieto účely nie je možné poskytovať naše služby, respektíve Vám predávať náš tovar. Pre iné účely spracovávame údaje na základe súhlasu.

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. tak nepotrebuje Váš súhlas so spracovaním údajov pre tieto účely:

 • zaisťovanie predaja tovaru, platobných transakcií a ďalších služieb spojených s predajom tovaru – plnenie zmluvy,
 • procesy spojené s identifikáciou zákazníka – plnenie zmluvy,
 • plnenie zákonných daňových povinností – plnenie zákonných povinností,
 • pre naplnenie povinnosti súčinnosti so štátnymi orgánmi, pre účely stanovené zvláštnymi zákonmi pre potreby trestného konania – plnenie zákonných povinností,
 • vyhodnocovanie platobnej morálky zákazníka pre účely prevencie vzniku pohľadávok, ktoré môže mať vplyv na rozhodovanie spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. o uzavretí či neuzavretí ďalšej zmluvy – oprávnený záujem,
 • vymáhanie dlhov a ďalšie zákaznícke spory – oprávnený záujem,
 • zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. – oprávnený záujem,
 • evidencia dlžníkov – oprávnený záujem.

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva tieto údaje v nevyhnutnom rozsahu pre naplnenie týchto činností a počas doby nutnej pre ich dosiahnutie, prípadne počas doby stanovenej právnymi predpismi. Potom sú údaje vymazané.

V prípade zakúpenia tovaru spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva údaje nutné pre uzatvorenie zmluvy, údaje o zakúpenom tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou ROSMA TRADE s.r.o. počas 10 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty na tovar.

V prípade rokovania medzi spoločnosťou ROSMA TRADE s.r.o. a potenciálnym zákazníkom, prípadne návštevníkom internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.rosma-obaly.cz, ktoré nebolo zavŕšené uzatvorením zmluvy, spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva poskytnuté údaje počas 10 rokov od príslušného rokovania.

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. archivuje vystavené faktúry v súlade s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty počas 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

Dobrovoľné spracovanie osobných údajov

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva pre ďalšie účely údaje na základe Vášho súhlasu. So súhlasom spracováva spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. údaje nutné pre oslovenie zákazníkov s vhodnými marketingovými ponukami.

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. tak potrebuje Váš súhlas so spracovaním údajov pre tieto účely:

 • vytvorenie vhodnej ponuky tovaru spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka,
 • uchovanie údajov o typovom správaní zákazníkov pri kúpe tovaru.

Súhlas na obchodné účely poskytujete spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. úplne dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti počas 10 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty na tovar, pri ktorého objednávke bol súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely daný prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.rosma-obaly.cz, prípadne počas 10 rokov odo dňa iného poskytnutia súhlasu so spracovaním údajov pre obchodné účely, alebo do doby, dokiaľ ho neodvoláte.

V prípade vyslovenia súhlasu s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. počas doby uvedenej v súhlase uchováva kontakty, ktoré jej fyzická osoba dá k dispozícii pre účely tohto marketingového oslovenia s ponukou tovaru spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. Ak má fyzická osoba povolené cookies vo webovom prehľadávači, spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spoločne s týmito kontaktmi uchováva aj údaje z cookies, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, a to pre účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.rosma-trade.cz a internetovej reklamy spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Proces odvolania súhlasu

V prípade dobrovoľného spracovania údajov ste oprávnení Váš súhlas so spracovaním údajov na obchodné a marketingové účely kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracovaním údajov pre obchodné a marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu: info@rosma.cz alebo na zákazníckej linke: +420 773 380 700, prípadne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, a to na adresu sídla spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Spracovaniu údajov z cookies je možné zamedziť nastavením Vášho webového prehľadávača.

Zdieľanie osobných údajov s ďalšími subjektmi

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. pri plnení záväzkov zo zmlúv využíva špecializované a odborné služby iných subjektov, ktoré majú v prípade odovzdania údajov od spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. ako správcu osobných údajov postavenie spracovateľov osobných údajov. Medzi spoločnosťou ROSMA TRADE s.r.o. a týmito spracovateľmi sú uzavreté zmluvy o spracovaní údajov, v ktorých sú upravené povinnosti spracovateľov na ochranu a zabezpečenie údajov. Spracovatelia spracovávajú údaje o fyzických osobách len v rámci pokynov od spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o spracovateľov v oblasti správy IT systémov, internetovej reklamy, obchodného zastúpenia, advokátov alebo vymáhania dlhov. Zoznam spracovateľov je dostupný tu.

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. pri plnení svojich zákonných povinností odovzdáva údaje správnym orgánom a úradom stanoveným platnou legislatívou.

Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva údaje manuálne aj automatizovane a o všetkých týchto činnostiach vedie evidenciu.

Práva subjektov údajov podľa nariadení

Subjekt údajov má s účinnosťou GDPR odo dňa 25. 5. 2018 nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom:

- subjekt údajov má právo získať od spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané.

Právo na informácie:

- subjekt údajov má právo na informácie o účele a právnom dôvode spracovania osobných údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny, plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje u spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. uložené, o právach vyplývajúcich pre subjekt údajov z nariadení, o tom, či má subjekt údajov povinnosť osobné údaje spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. poskytnúť a aký je dôsledok ich neposkytnutia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

Právo na opravu nepresných údajov:

- subjekt údajov má právo na opravu nepresných osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. vždy vykoná opravu, s ohľadom na dané technické možnosti, bez zbytočného odkladu.

Právo na výmaz:

- subjekt údajov má právo na výmaz takých osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. je povinná tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu, s ohľadom na dané technické možnosti, vymazať: a) ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracovávané, b) subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje iný právny dôvod pre spracovanie, c) subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu a neexistujú dôvody pre spracovanie, d) osobné údaje boli spracované protiprávne, e) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. To neplatí v prípade, že spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. potrebuje tieto údaje pre plnenie právnych povinností, pre účely archivácie, výkon alebo obhajobu právnych úkonov či z dôvodu verejného záujmu.

Právo na obmedzenie spracovania:

- subjekt údajov má právo, aby spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. dočasne obmedzila spracovanie osobných údajov, ak poprie presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu.

Právo na prenositeľnosť:

- subjekt údajov má právo na prenositeľnosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. o odovzdanie týchto údajov inému správcovi. Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. je oprávnená nevyhovieť žiadosti subjektu údajov v prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb.

Právo vzniesť námietku:

- subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. je oprávnená také osobné údaje spracovávať napriek vznesenej námietke len, ak preukáže oprávnené dôvody spracovania, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

- subjekt údajov má právo súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely a súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu kedykoľvek odvolať, a to zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, prostredníctvom e-mailu, telefonicky, prípadne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Spracovaniu údajov z cookies môže subjekt údajov zamedziť nastavením príslušného webového prehľadávača.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní:

- subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho podobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. žiadne automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov nevykonáva.

Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Začiarknutím políčka Chcem odoberať akcie a novinky e-mailom udeľujete spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o., IČ 03931676, so sídlom Dolní Valy 541, 688 01 Uherský Brod („spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o.“), aby v zmysle nariadenia Európskej únie 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“) spracovávala tieto osobné údaje:

  • elektronický kontakt poskytnutý pri udelení súhlasu,
  • údaje o využívaní výhod, bonusov a typovom správaní pri zakúpení tovaru,
  • záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou ROSMA TRADE s.r.o.,
  • údaje získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehľadávači.

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. tieto osobné údaje spracováva pre obchodné a marketingové účely. Spracovanie týchto údajov nám umožní informovať Vás o ponukách, zľavách a iných zaujímavostiach, ktoré sú pre Vás výhodné („obchodné oznámenie“).

Tento súhlas na obchodné účely poskytujete spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. úplne dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať  prostredníctvom e-mailu: info@rosma.cz alebo na zákazníckej linke: +420 773 380 700, prípadne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, a to na adresu sídla spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Tento súhlas zostáva v platnosti počas 10 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar, pri ktorého objednávke bol súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely daný prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.rosma-obaly.cz, prípadne počas 10 rokov odo dňa iného poskytnutia súhlasu so spracovaním údajov pre obchodné účely, alebo do doby, dokiaľ ho neodvoláte.

Spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. spracováva spoločne s údajmi vyššie aj údaje z cookies, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, ak máte cookies povolené vo webovom prehľadávači. Spracovanie týchto údajov je pre účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok prevádzkovaných na serveri ROSMA TRADE s.r.o. a internetovej reklamy spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o.

Spracovaniu údajov z cookies môžete zamedziť nastavením Vášho webového prehľadávača.

Začiarknutím políčka Chcem odoberať akcie a novinky e-mailom potvrdzujete, že ste sa zoznámili s Informáciami o ochrane osobných údajov a že beriete na vedomie, že máte právo:

  • súhlas kedykoľvek odvolať,
  • požadovať po spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. informácie, či a aké Vaše osobné údaje spracováva,
  • na opravu, aktualizáciu nepresných osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov,
  • na prenositeľnosť osobných údajov a požiadať spoločnosť ROSMA TRADE s.r.o. o odovzdanie týchto údajov inému správcovi,
  • obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné a marketingové účely nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala registráciu zákazníka spoločnosti ROSMA TRADE s.r.o. ani predaj tovaru na internetových stránkach prevádzkovaných na serveri www.rosma-obaly.cz.